Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat; De afnemer: de koper of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten aan de afnemer; Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij door de ondernemer tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Flow Design Studio B.V.

Adres: Vlaardingweg 85 – 3044 CJ Rotterdam

Kvk-nummer: 73396133

BTW nummer: NL859510955B01

Artikel 3 – intellectueel eigendom

De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 4 – de offerte

Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en stalen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk. De prijzen in de aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale prijs, de betalingscondities. Bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd; bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

Artikel 5 – de overeenkomst

De ondernemer vraagt bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 10%. Overeenkomsten op afstand vallen niet onder de aanbetalingsregeling. Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend. Andere prijsverhogingen na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Artikel 6 – de levertijd

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde levertermijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – rechten en plichten van de ondernemer

De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer, geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.

Artikel 8 – rechten en plichten van de afnemer

De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. De kosten voor bijzondere hulpmiddelen zijn voor de afnemer.

De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

Artikel 9 – de opslag van producten

Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De kosten voor een tweede levering bedragen € 100,00.

Producten worden als de order compleet is maximaal 1 maand gratis in opslag gehouden. Na deze periode zullen opslagkosten voor interne of externe opslag in rekening gebracht worden en dient de afnemer de goederen te betalen. De maximale opslagperiode is 3 maanden. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

Artikel 10 – het vervoer en de beschadiging bij aflevering

De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

Artikel 11 – de betaling

De betalingsconditie is betaling minimaal 1 dag voor de afgesproken levering via een bankoverschrijving of betaling in de showroom per pin. Indien in gedeelten geleverd wordt dient het geleverde deel betaald te worden per deellevering. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur; de aanbetaling wordt met de laatste deelfactuur verrekend.

Artikel 12 – de annulering

Bij annulering van de overeenkomst is een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de totaalprijs. Indien de annulering van de overeenkomst geschiedt als de goederen of een deel daarvan al gereed is voor levering is annulering niet meer mogelijk. De genoemde percentage is vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.

De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd.

Artikel 14 – onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen

partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Artikel 15 – garantie

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging. De ondernemer geeft 3 jaar garantie op de geleverde producten. Tot één jaar na factuurdatum geldt een garantie op alle reparaties. Tussen 1 en 2 jaar na de aankoop van het product geldt een vergoeding van 2/3 van alle reparaties. Tussen de 2 en 3 jaar na factuurdatum geldt een vergoeding van 1/3 van alle reparaties dan wel vervanging.

De garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer.

De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.

Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik. Uitgezonderd van de garantie zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.

Artikel 16 – aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn: • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;

• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden; • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin.

Artikel 17 – klachten en schade

Klachten over door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren. Als bij levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur schriftelijk. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 18 – overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten

Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. De ondernemer zal bij levering van het product en/ of de dienst het formulier voor herroeping meesturen.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem, het product heeft ontvangen, of – als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld – de dag waarop het laatste product door of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag – als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd – een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als de consument verder gaat dan omschreven, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug of brengt het retour naar de ondernemer. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

De ondernemer vergoedt de betaling van de consument uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken.

Contact informatie

FLOW Rotterdam
Vlaardingweg 85
3044 CJ Rotterdam

Mail: info@flowrotterdam.nl
Tel: 010 – 285 08 14